Aktuality | Výzva na predloženie ponuky

V mape " Dokumenty " sú všetky potrebné  dokumenty k výzve.

Versenyfelhívás  " Központi fűtés  realizálása a kultúrotthon és a községi hivatal helyiségeiben" a  " Dokumenty " mappában

Obec Zatín

Hlavná 241/45, 076 53 Zatín

Výzva na predloženie ponuky

Obec Zatín, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada

o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Kultúrny dom a obecný úrad v obci Zatín – realizácia ústredného kúrenia“

Zoznam aktualít