Aktuality | Sčítanie obyvateľstva 2021 -Výsledky- Népszámlálás eredményei

A népszámlálás eredménye

Sčítanie obyvateľstva 2021 - Výsledky

https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK042B543977

                                       LAKOSSÁG - OBYVATEĽSTVO

Vekové skupiny – Életkor

Spolu

predproduktívny vek (0-14 rokov)

produktívny vek (15-64 rokov)

poproduktívny vek (65 a viac rokov)

751

110

494

147

%

14,65

65,78

19,57

Štruktúra obyvateľstva podľa krajiny narodenia

Születés helye

Spolu

Narodení v SR

Narodení mimo SR

751

720

31

%

95,87

4,13

Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti

Állampolgárság

Spolu

SR

Cudzinci

751

743

8

%

98,93

1,07

Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu

Családi állapot

Spolu

slobodný, slobodná

ženatý, vydatá

rozvedený, rozvedená

vdovec, vdova

nezistené

751

340

303

40

67

1

%

45,27

40,35

5,33

8,92

0,13

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania

Iskolai végzettség

Spolu

bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0-14 rokov

základné vzdelanie

stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity)

úplné stredné vzdelanie (s maturitou)

vyššie odborné vzdelanie

Vysoko-

školské vzdelanie

bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac

Nezis-

tené

751

80

197

190

182

30

57

1

14

%

10,65

26,23

25,3

24,23

3,99

7,59

0,13

1,86

Počet obyvateľov podľa národnosti

Nemzetiségi hovatartozás

SPOLU

maďarská

slovenská

rómska

česká

ukrajinská

rusinská

751

547

174

9

1

3

2

%

72,84

23,17

1,2

0,13

0,4

0,27

Počet obyvateľov podľa  ďalšej národnosti

Második nemzetiséghez való tartozás

SPOLU

maďarská

slovenská

rómska

česká

nemecká

rusinská

nezistená

85

46

21

4

3

1

1

9

%

54,12

24,71

4,7

3,53

1,18

1,18

10,53

Počet obyvateľov podľa  materinského jazyka

Anyanyelv

SPOLU

maďarská

slovenská

rómska

ukrajinský

rusinská

ostatné

578

138

9

3

3

19

%

76,96

18,38

1,2

0,4

0,4

2,53

Počet obyvateľov podľa  náboženského vyznania

Vallási hovatartozás

SPOLU

RK

REF

Jehovovia

Evanjelické

Gr.K

ostatné

bez

490

80

25

6

56

24

69

%

65,25

10,65

3,33

0,8

7,46

3,2

9,19

Počet obyvateľov

Férfi          Nő

podľa typu sídla

Vidéki

Počet obyvateľov v danej veľkostnej skupine obcí A község besorolása

SPOLU

Muži

Žena

Vidiek

751

751

378

373

751

500 až 999

%

50,33

49,67

100

DOMY - HÁZAK

Počet domov – Összes ház: 223

Počet domov podľa typu domu – ház  típusa

rodinny

bytový

ostatné

219

1

3

98,21

0,45

1,35

Štruktúra domov podľa obdobia výstavby – építés éve

Pred rokom 1919

1919-1945

1946-1960

1961-1980

1981-2000

2001-2010

2011-15

2016 a neskôr

nezistené

2

21

131

52

11

3

0

2

2

0,9

9,42

58,74

23,32

4,93

1,35

0

0,45

0,9

Počet domov podľa počtu podlaží – földszintes, emeletes

1 podlažie

2 podlažie

nezistené

197

24

2

88,34

10,76

0,9

Počet domov podľa formy vlastníctva - tulajdonos

nezistený

Fyzická osoba

Iná právnická osoba

Zahraničný vlastník

Kombinácia vlastníkov

39

177

1

2

4

17,49

79,37

0,45

0,9

1,79

Počet domov podľa materiálu nosnej konštrukcie – építési anyag

murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice, tehlové bloky)

konštrukcia z nepálených tehiel

konštrukcia kombinovaná (kameň a tehly)

betónová konštrukcia

nezistený

116

81

23

1

2

52,02

36,32

10,31

0,45

0,9

Typ vodovodnej prípojky   - vízvezeték

v dome - z verejnej siete

v dome - vlastná

mimo domu - z verejnej siete

bez prípojky

nezistený

210

4

1

6

2

97,14

1,79

0,45

2,69

0,9

Štruktúra domov podľa plynovej prípojky – csatlakozás gázvezetékre

áno

nie

nezistený

168

53

2

75,34

23,77

0,9

Štruktúra domov podľa typu kanalizačného systému- szennyvízelvezetés

septik, žumpa

bez kanalizácie

nezistený

212

9

2

95,07

4,04

0,9

Štruktúra domov podľa obdobia poslednej rekonštrukcie - felújítás

pred rokom 1980

1980 - 1990

1996 - 2000

2006 - 2009

2010 - 2015

2016 a neskôr

bez rekonštrukcie

nezistené

2

3

1

5

60

71

79

2

0,9

1,35

0,45

2,24

26,91

36,84

35,43

0,9

BYTY - LAKÁSOK

Počet bytov  - Lakások száma  :  231

Štruktúra bytov podľa typu domu  - lakás típusa

rodinný dom

Bytový dom

Ostatné 3

222

6

3

96,1

2,6

1,3

Počet bytov podľa formy vlastníctva – lakástulajdonosi viszony

byt obývaný vlastníkom

byt vo vlastnom rodinnom dome

iná forma užívania bytu

nezistený

7

220

3

1

3,03

95,24

1,3

0,45

Počet bytov podľa počtu obytných miestností –lakott helyiségek

Počet miestností – helyiségek száma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nezistený

1

12

42

78

49

24

10

11

2

2

0,43

5,19

18,18

33,77

21,21

10,39

4,37

4,76

0,87

0,87

Počet bytov podľa polohy bytu v dome

Prízemie-földszint

1.poschodie-emelet

nezistená

212

17

2

91,77

7,36

0,87

Počet bytov podľa zásobovania vodou – vízellátás formája

vodovod v byte zo spoločného zdroja

vodovod v byte

z vlastného zdroja

vodovod mimo bytu

bez vodovodu

nezistený

211

8

1

8

3

91,34

3,46

0,43

3,46

1,3

Zoznam aktualít