Aktuality | Adótartozás

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad

Obec Zatín, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Zatín č. 4/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2024, prípadne za prechádzajúce kalendárne roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 15.06.2024, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Zatín, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Ďalej Obec Zatín, ako správca dane upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní, po uplynutí termínu zaplatenia, zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce a správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane.

Súčasne so zverejnením zoznamu dlžníkov vyjadrujeme svoje poďakovanie tým, ktorí svoje daňové povinnosti uhradia podľa súčasných právnych predpisov včas, pretože tak získané peniaze sú zdrojom na miestne výdavky a  vývoja obce.

Felszólítás a helyi adó és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjnak a befizetésére

Zétény Község, mint az ingatlanadó, az ebadó és a települési hulladékkezelési illetékdíj kezelője, figyelmezteti a polgárokat - adófizetőket, akik a mai napig nem fizettek adót és illetéket a helyi adókról és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló 2004. évi 582. törvény, összhangban Zétény község 2023/4 sz. a helyi adókról, és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendelete alapján a 2024-es évre, illetve tartozásaik vannak az előző évekből, hogy azokat rendezzék legkésőbb 2024.06.15-ig,  akár a zétényi községi hivatal pénztárában, akár a község számlájára, ily módon elkerülve a lehetséges szankciókat.

Továbbá Zétény Község, mint illetékes díjkezelő, felhívja az adótartozással rendelkező lakosok figyelmét, hogy az ide vonatkozó 2009. évi 563. számú Tt. Törvény 52. §-a értelmében a befizetési határidő lejárta után a falu honlapján közzéteszi az önkormányzat felé tartozó személyek nevét, címét és az adótartozás összegét, valamint ezt követően elindítja az adótartozások behajtását az említett  törvény értelmében.

Az adóslista közzétételével egyidejűleg köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik a jogszabály alapján fennálló adófizetési kötelezettségüknek időben eleget tesznek, hiszen az így befolyt pénz a helyi kiadások, fejlesztések forrása. 

Zoznam aktualít